Umowa o pracę z młodocianym uczniem nie może być krótsza niż 36 miesięcy. Zazwyczaj trwa ok. 3 lat, tyle ile wynosi nauka w szkole zawodowej. Okres ten, czyli praktyczna nauka zawodu pracy wlicza się do stażu pracy.

Praktyczne przyuczenie do zawodu dotyczy uczniów szkół zawodowych I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, którzy nabywają umiejętności ściśle związane z wykonywanym w przyszłości zawodem. Uczniowie przyswajają wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Zajęcia odbywają się w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, które mają podpisane umowy z tymi szkołami.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy jest najlepszą formą edukacyjną. Młody uczeń od podstaw uczy się praktycznego wykonywania czynności związanych ze swoim zawodem. Np. uczeń będący w przyszłości stolarzem wykonuje u rzemieślnika proste czynności stolarskie stopniowo przyswajając potrzebną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Rzemieślnik prowadzi niezbędną dokumentację szkoleniową, która uwzględnia program praktycznej nauki zawodu, zaświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach bhp lub podobnych.
Nauka zawodu oczywiście wlicza się do stażu pracy, gdyż odbywa się na podstawie umowy o pracę. Są na to określone przepisy kodeksu pracy.

Obowiązki pracodawcy względem ucznia też są ściśle określone. Pracodawca powinien zapewnić odzież i obuwie ochronne, zabezpieczać mu opiekę medyczną, zapewnić napoje i posiłki regeneracyjne, informować ucznia o jego ocenach, kontrolować zeszyt z tymi ocenami, mieć stały kontakt ze szkołą i decyzyjna osobą odpowiedzialną za ucznia.

Nauka zazwyczaj kończy się odpowiednim egzaminem, w zależności jaki rodzaj praktyki uczeń wykonuje. Np. młodociani zatrudnieni u rzemieślnika zdają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Jest to egzamin w stu procentach potwierdzający kwalifikacje zawodowe ucznia.

Obecnie na rynku szkoły zawodowe są bardzo popularną formą nauki i zdobywania zawodu. Cieśla, murarz, mechanik, czy stolarz, te zawody cieszą się ogromną popularnością. Popyt na fachowców jest bardzo duży.